SEYCHELLES

Strongmen & Ethnosport Federation of Seychelles

Jeffrey Payet – Chairman
Joshua Payet – Vice Chairman